Regulamin

Regulamin Akademi Tańca Bailadance

Spis treści

§1. Zasady ogólne

§2. Szczególne warunki uczestnictwa

§3. Organizacja zajęć

§4. Płatności

§5. Zasady obowiązujące w na zajęciach A. T. BAILADANCE

§1. ZASADY OGÓLNE:

 1. Akademia Tańca BAILADANCE Wojciech Adamowicz zwana w dalszej części Regulaminu jest jako A. T. BAILADANCE
 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych w Akademii Tańca Bailadance jest akceptacja wszystkich punktów poniższego Regulaminu przez Uczestnika zajęć, bądź w przypadku osób niepełnoletnich, przez jego rodzica lub prawnego opiekuna. Dokonanie zapisu na kurs lub zajęcia oraz zapłata za nie są równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Każdy Uczestnik zajęć przy pierwszym zapisie na zajęcia zobowiązany jest wypełnić, podpisać i oddać formularz zgłoszeniowy w recepcji A. T. BAILADANCE lub on-line. W przypadku osób niepełnoletnich, formularz wypełnia rodzic lub prawny opiekun tej osoby.
 4. Zapisując się na zajęcia w A. T. BAILADANCE   Uczestnik jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność. A. T. BAILADANCE  nie odpowiada i nie bierze odpowiedzialności za kontuzje ani nieszczęśliwe wypadki Uczestników zajęć w trakcie ich trwania ani jako skutek uczestnictwa w nich.
 5. O udziale w zajęciach tanecznych osób niepełnoletnich decyduje jego rodzic lub opiekun prawny. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach przez swoje dziecko i ponosi pełną odpowiedzialność za stan zdrowia swojego dziecka.
 6. A. T. BAILADANCE  i instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za drogę osób niepełnoletnich na zajęcia i z powrotem. Rodzic/opiekun prawny bierze pełną odpowiedzialność za przybycie na zajęcia i powrót dziecka.
 7. A. T. BAILADANCE  nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, w którym są prowadzone zajęcia.

§2. SZCZEGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Na sali zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się  na liście  uczestników danych zajęć, czyli te, które dokonały odpowiedniej płatności zgodnie z Cennikiem i Regulaminem. Z uwagi  na komfort zajęć wszystkich uczestników, rodzice, dzieci i inne osoby towarzyszące, które nie uczestniczą w zajęciach nie mają prawa przebywać na salach tanecznych.
 2. Uczestnicy zajęć dla młodzieży i dorosłych, którzy nie opłacili udziału w zajęciach, nie mają prawa uczestniczenia w nich. Powinni oni opuścić salę taneczną na prośbę osoby sprawdzającej listę obecności. Po uregulowaniu należności u instruktora mogą kontynuować naukę na tych zajęciach. W przypadku dzieci, które nie mają uregulowanej  opłaty, przebywają one na sali tanecznej pod opieką instruktora, ale nie uczestniczą w zajęciach.
 3. O opuszczenie sali tanecznej mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego Regulaminu, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym Uczestnikom lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu obiektu, w którym odbywają się zajęcia bez zwrotu wpłaconych przez uczestnika pieniędzy za te zajęcia. Uczestnicy zajęć  dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia zostają wykluczeni z udziału w zajęciach, ale pozostają na sali tanecznej pod opieką instruktora.

§3. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 1. Ilość miejsc w grupach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia  się grupy, lista uczestników zostaje zamknięta, a uczestnik może skorzystać z innych zajęć.
 2. W przypadku małej ilości uczestników danego kursu, A. T. BAILADANCE  zastrzega sobie prawo zamknięcia grupy, bądź połączenia jej z inną grupą. W takim wypadku Uczestnik ma prawo rezygnacji z zajęć i otrzymania zwrotu niewykorzystanej części wniesionej opłaty.
 3. W sytuacjach losowych A. T. BAILADANCE   ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie.
 4. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora A. T. BAILADANCE  ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników kursu o tym fakcie.

§4. PŁATNOŚCI

4.1 ZASADY OGÓLNE:

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest ich opłacenie z góry (przed zajęciami).
 2. Dopuszczalne formy zakupów to: opłaty za zajęcia jednorazowe, lub wielorazowe tzw. karnety lub pakiety lekcyjne, opłaty miesieczne, oraz bezpłatne wejścia tzw. wejściówki.
 3. Bezpłatne uczestnictwo w zajęciach, które są opisane jako „bezpłatne”  jest możliwe tylko przez okazanie tzw. wejściówki,  rejestrację on-line bądź telefoniczną, podając wymagane w formularzu dane osobowe.

4.2 OPŁATY ZA ZAJĘCIA JEDNORAZOWE

 1. Dotyczy opłat zajęcia indywidualne lub grupowe np: lekcje tańca, szkolenia, jednorazowe warsztaty.
 2. Ilość osób na zajęciach jednorazowych uzależniona jest od kupowanej usługi.
 3. Zajęcia można zakupić w formie gotówkowej lub dostępnymi formami elektronicznymi (przelewy, przelewy on-line (paypal, transferuj, itp.))
 4. Zakupione zajęcia można przeznaczyć dla wybranej osoby lub grupy (voucher, bon itp.) Fakt ten trzeba zgłosić przed zakupem.

4.3 OPŁATY ZA ZAJĘCIA WIELORAZOWE

KARNETY

  1. Dotyczy opłat za kursy tańca.
  2. Każdy karnet jest indywidualny i może z niego korzystać tylko osoba, dla której jest przeznaczony.
  3. Nie można odstępować karnetu innej osobie.
  4. Rezygnacja z zajęć po opłaceniu karnetu, nie upoważnia do zwrotu kosztów zakupu.
  5. Karnet uprawnia tylko i wyłącznie do uczestnictwa w zajęciach na jakie został wystawiony.
  6. Skreślenie z listy uczestników i unieważnienie Karnetu następuje w przypadku nieuzasadnionej nieobecności na zajęciach dłużej niż 30 dni od końca ważności ostatnio zakupionego karnetu.
  7. A. T. BAILADANCE  zastrzega sobie możliwość  zmiany Cennika.
  8. Każdy nowy członek  zobowiązany jest do opłacenia „wpisowego” w kwocie określonej w Cenniku. Taką opłatę powinna też uiścić osoba pragnąca się reaktywować jako członek po upłynięciu czasu określonego w punkcie 5 Regulaminu Płatności.
  9. W przypadku wykupienia jednorazowej wejściówki na zajęcia, A. T. BAILADANCE  nie gwarantuje wolnych miejsc na kolejnych zajęciach. Pierwszeństwo uczestnictwa na zajęciach mają osoby, które uiściły pełną opłatę karnetową za dany okres.
  10. Rezygnacja z kursu/zajęć lub nieobecność na zajęciach nie uprawnia do otrzymania zwrotu wniesionej opłaty lub jego części.

PAKIETY

 1. Dotyczy opłat zajęcia indywidualne lub grupowe np: lekcje tańca, szkolenia, warsztaty.
 2. Ilość osób na zajęciach jednorazowych uzależniona jest od kupowanej usługi.
 3. Zajęcia można zakupić w formie gotówkowej lub formami elektronicznymi aktualnie dostępnymi na naszej stronie (przelewy na konto, przelewy on-line (paypal, transferuj, itp.)
 4. Zakupione zajęcia można przeznaczyć dla wybranej osoby lub grupy. Fakt ten trzeba zgłosić przed zakupem.

4.4 REZYGNACJA Z ZAJĘĆ I ZWROT PIENIĘDZY

 1. Rezygnacja uczestnika z zajęć bezpłatnych jest możliwa w każdym momencie.
 2. Rezygnacja uczestnika zajęć płatnych jest możliwa jest bezpłatnie odpowiednio wcześniej w zależności od usługi telefonicznie lub przez system rezerwacji on-line w panelu klienta na stronie rezerwacji on-line. Odwołanie rezerwacji musi zakończyć się zmianą statusu (wybranej) usługi w panelu klienta na ODWOŁANE i potwierdzeniem mailowym na konto klienta (podane podczas rezerwacji). Odwołanie w każdej innej formie (np: wiadomość na facebooku, lub napisanie wiadomości SMS, e-mail) nie jest uznawane i nie wiąże się ze zwrotem pieniędzy.
  1. Zajęcia indywidualne: 3 dni (72 godz.) wcześniej przed zarezerwowanym terminem zajęć.
  2. Zajęcia grupowe: 7 dni wcześniej (168 godz.) wcześniej przed zarezerwowanym terminem zajęć.
 3. Po upływie terminu (o którym mowa w pkt.2) zwracane jest 50% opłaty za odpowiednie zajęcia.
 4. W przypadku rezygnacji,  niewykorzystania zajęć (braku obecności na zajęciach) przez uczestnika po terminie rozpoczęcia zajęć nie ma możliwości zwrotu wpłaconych pieniędzy.
 5. Wpłacone zaliczki na poczet rezerwacji miejsca w grupie są bezzwrotne w przypadku rezygnacji przez Uczestnika.
 6. Wpłacone zaliczki na poczet rezerwacji miejsca w grupie lub zajęć indywidualnych w przypadku anulowania zajęć z winy A. T. BAILADANCE  lub zbyt małej ilości osób w grupie są zwracane w całości.

4.5 SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Opłaty można dokonać gotówką (w siedzibie Akademia Tańca BAILADANCE )
 2. Opłaty można dokonać przez stronę internetową https://bailadance.pl przez tzw. sklep internetowy przez: przelew tradycyjny,  oferowane sposoby „szybkich płatności” przez serwis transferuj.pl (tpay.com), dotpay.pl również za pośrednictwem serwisu vCita.com
 3. Reguły prawne akceptanta Dotpay w serwisie vCita INFORMACJE OGÓLNE

  1. Serwis www.vcita.pl obsługuje firma Mverse sp. z o.o. – Partner handlowy firmy vCita Inc., z siedzibą w Delaware, USA.2. Serwis www.vcita.pl oraz powiązany z nim serwis www.vcita.com , działające pod nazwą vCita (serwis vCita) służy do zamawiania bezpłatnych i płatnych usług i narzędzi związanych z umawianiem spotkań online, obsługą formularzy kontaktowych WWW, fakturowaniem online, sprzedaży usług, przyjmowaniem płatności, obsługą marketingu internetowego oraz pozostałą funkcjonalnością, opisaną szczegółowo w specyfikacji poszczególnych usług.Serwis vCita służy do przyjmowania płatności za usługi użytkowników serwisu prezentowane w ich Panelu usług klienta vCita. Oznacza to, że zarejestrowany użytkownik Serwisu vCita może przyjmować płatności za swoje Usługi prezentowane w serwisie vCita pod warunkiem rejestracji w serwisie Dotpay i uzyskaniu odpowiedniego identyfikatora Dotpay na potrzeby przyjmowania płatności za swoje usługi w serwisie vCita.3. Adres Akceptant płatności:Nazwa: Akademia Tańca BAILADANCE Wojciech Adamowicz
  Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Axentowicza 45
  NIP: 734-297-18-97     REGON:
  telefon kontaktowy : 660 897 6954. Składanie zamówień4.1. Zamówienia na płatne usługi akceptanta płatności przez vCita można składać poprzez:
  – Panel klienta w serwisie vcita.pl https://www.vcita.com/v/bailadance/home4.2. Zamówienia na usługi płatne w serwisie vCita można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.4.3. Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest złożenie zamówienia na usługi przez odbiorcę w Panelu klienta serwisu vcita.pl (adres jak w pt. 4.1 powyżej), poprzez podanie danych odbiorcy usług, w szczególności Imienia, nazwiska,  adresu e-mail i telefonu kontaktowego. Po złożeniu zamówienia Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu poprzez e-mail.4.4. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.4.5. Akceptant płatności Akademia Tańca BAILADANCE oferujący swoje usługi w serwisie vCita zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, w szczególności, jeśli dane podane w formularzu zamówienia są niepełne lub nie można skontaktować się z zamawiającym. Zamawiający zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji (patrz punkt 4.3).5. Płatność za zamówieniaNależność za zamówione usługi Zamawiający może uregulować w następujący sposób
  –    kartą kredytową
  –    przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu Dotpay
  –    płatność poprzez serwis PayPal lubi inne systemy płatnicze zintegrowane i udostępnione dla Akceptant płatności Akademia Tańca BAILADANCE przez Dotpay6. Akceptant płatności Akademia Tańca BAILADANCE oferujący usługi w serwisie VCita nie realizuje zamówień rozliczanych za pobraniem.7. Rozliczenia transakcji Akceptanta płatności Akademia Tańca BAILADANCE kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym na terenie Polski przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.8. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na koncie rozliczeniowym Akceptanta płatności Akademia Tańca BAILADANCE  Dotpay powiązanym z vCita, koncie PayPal lub/i potwierdzenia z banku Akceptanta płatności Akademia Tańca BAILADANCE.9. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu Akceptant płatności Akademia Tańca BAILADANCE tel.: 660 897 695.

  TRYB DZIAŁANIA USŁUGI

  1. Usługa płatna Akceptant płatności Akademia Tańca BAILADANCE  jest uruchamiana po potwierdzeniu płatności. Użytkownik zostanie poinformowany o uruchomieniu usługi za pomocą wiadomości email wysłanej przez Akceptant płatności Akademia Tańca BAILADANCE na adres email podany w procesie rejestracji Użytkownika w Usłudze.

  2. Okres trwania i wypowiedzenie Usługi

  Usługa Akceptanta płatności Akademia Tańca BAILADANCE w wersji płatnej będzie świadczona Użytkownikowi przez wybrany przez niego przedział czasowy.

  4. W ciągu 7 dni od daty wniesienia opłaty za Usługę w wersji płatnej Akceptant płatności Akademia Tańca BAILADANCE na życzenie Użytkownika wyrażone w formularzu zamówienia wystawi Użytkownikowi fakturę   z datą otrzymania wpłaty i niezwłocznie prześle ją Użytkownikowi na wskazany w danych bilingowych adres email.

  5. Użytkownik usługi w rozumieniu obowiązujących przepisów może odstąpić od umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o świadczenie Usługi (Zamówienia Usługi), o ile nie zażądał rozpoczęcia świadczenia Usługi (dostarczanie usługi w oparciu o funkcjonalność platformy vCita, służącą m. in. do angażowania, umawiania spotkań online i podobnych czynności) przez Akceptanta płatności Akademia Tańca BAILADANCE  przed upływem terminu na odstąpienie, zgodnie z postanowieniami punktu 8 poniżej.

  6. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres pocztowy Akceptant płatności Akademia Tańca BAILADANCE 33-300 Nowy Sącz ul. Axentowicza 45 lub mailowo na adres: biuro@bailadance.pl, przy czym dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie przedmiotowego oświadczenia przed upływem terminu 14 dni. Oświadczenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje (wzór):

  „Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostarczania Usługi Akceptanta płatności Akademia Tańca BAILADANCE

  z datą zawarcia umowy:

  Imię i nazwisko konsumenta:
  Adres konsumenta:
  Data:
  Adres e-mail podany podczas rejestracji:

  Podpis (wymagany tylko w przypadku korespondencji pocztą)

  7. W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownik otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Akceptant płatności Akademia Tańca BAILADANCE  został/-a poinformowany/-a o odstąpieniu od umowy.

  8. Utrata prawa odstąpienia.

  Zgodnie z art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Akceptant płatności Akademia Tańca BAILADANCE zawartej na odległość, jeżeli wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem terminu 14 dni na odstąpienie od umowy i został poinformowany o utracie prawa do odstąpienia przez Akceptant płatności Akademia Tańca BAILADANCE (tj. zalogował się do Panelu klienta w serwisie vCita Akceptanta płatności Akademia Tańca BAILADANCE,  zaakceptował niniejszy Regulamin Usługi i oferowana usługa została dostarczona przez Akceptanta płatności Akademia Tańca BAILADANCE.

  9. Przedłużanie Okresu abonamentowego Usługi w wersji płatnej

  REKLAMACJE (Tryb i sposób składania reklamacji)

  1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usług oferowanych przez Akceptant płatności Akademia Tańca BAILADANCE w serwisie vCita.

  2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres biuro@bailadance.pl lub listownie na adres: Akceptant płatności Akademia Tańca BAILADANCE 33-300 Nowy Sącz ul. Axentowicza 45.

  3. Akceptant płatności Akademia Tańca BAILADANCE  rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

  4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

  5. Akceptant płatności Akademia Tańca BAILADANCE zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3. maksymalnie do 21 dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotyka przeszkody z przyczyn niezależnych od Akceptant płatności  Akademia Tańca BAILADANCE  (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). O wydłużeniu takim Użytkownik zostanie poinformowany, z podaniem przyczyny wydłużenia oraz podaniem nowego terminu rozpatrzenia reklamacji.

  6. Spory pomiędzy Akceptant płatności Akademia Tańca BAILADANCE a Użytkownikiem dotyczące Usług oferowanych przez Akceptant płatności Akademia Tańca BAILADANCE w serwisie vCita mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).

  7. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Akceptant płatności Akademia Tańca BAILADANCE oferujący Usług w serwisie vCita oraz firma Mverse Sp. z o.o., obsługująca serwis VCita zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

 

SPRZEDAŻ INTERNETOWA (SKLEP INTERNETOWY) PROWADZONY JEST PRZEZ FIRMĘ AKADEMIA TAŃCA

1. AKADEMIA TAŃCA BAILADANCE WOJCIECH ADAMOWICZ (NAZYWANEJ DALEJ W REGULAMINIE „SPRZEDAWCĄ”),

MA ADRES: UL. AXENTOWICZA 45, 33-300 NOWY SĄCZ, TEL. 660 897 695, BIURO@BAILADANCE.PL

 1. Składając zamówienie Klient zawiera ze sprzedawcą umowę na odległość oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę.
 2. Dane osobowe umieszczone są w bazie danych i przetwarzane wyłącznie dla potrzeb Sprzedawcy, zgodnie z polityką prywatności (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926).
 3. Sprzedawca nie przetwarza danych związanych z kartami kredytowymi. Dane te są pobierane i przetwarzane bezpośrednio przez firmy realizujące płatność dla Sprzedawcy, na oddzielnych, zabezpieczonych bezpiecznym szyfrem, stronach.
 4. Klient ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Klient może żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.
 7. Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego, komórkowego lub adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia i kontakt w sprawie złożonego zamówienia.
 8. Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą realizowane.
 9. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem okresów kiedy przeprowadzane są konserwacje serwisu.
 10. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, Sprzedawca niezwłocznie zobowiązuje się do poinformowania o tym Klienta. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach sklepu.
 12. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 13. Do każdego zamówienia sprzedawca może wystawić paragon lub fakturę (nie VAT-owską)
 14. Zamówienia złożone na stronie Sprzedawcy są realizowane tylko w Akademii Tańca BAILADANCE. Dodatkowe koszty związane z realizacją zamówienia są podawane i obliczane automatycznie na stronie z zamówieniem.
 15. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub realizowane w miejscu prowadzenia usług przez Sprzedawcę.
 16. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze sprzedawcą.
 17. Z usługi zakupionej w naszym sklepie można zrezygnować (odstąpić od zawarcia umowy) zgodnie z Zasadami odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt ze Sprzedawcą pod tel. 660 897 695.

 

§5. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W NA ZAJĘCIACH A. T. BAILADANCE:

1. Na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek innych środków odurzających.

2. Na salę taneczną można wejść tylko w czystym obuwiu zmiennym, które nie niszczy podłogi (nie posiada metalowych elementów).

3. Korzystanie z aparatów fotograficznych i kamer na terenie AT Bailadance jest zabronione (chyba, że zostanie to zgłoszone właścicielowi A. T. BAILADANCE i zaakceptowane przez prowadzącego zajęcia).

4. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do stosowania się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia.

5. Uczestnik zobowiązuje się do poszanowania praw i godności pracowników oraz innych Uczestników AT Bailadance.

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy zajęć proszeni są o poszanowanie mienia należącego do AT Bailadance i zobowiązani do pełnej rekompensaty strat materialnych, wynikłych z niewłaściwego zachowania podczas przebywania na terenie obiektu.
  1. Za straty materialne spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

3. A. T. BAILADANCE  zastrzega sobie prawo do wykorzystywania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas zajęć tanecznych do celów promocyjnych i informacyjnych, na co każdy uczestnik zajęć wyraża zgodę.

4. A. T. BAILADANCE  zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

5. Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez właściciela A. T. BAILADANCE.